Публічна Оферта

Договір про надання послуг

м. Харків

«29» квітня 2023 року

Малиновська В.В., що надалі іменується «Виконавець» з однієї сторони та  будь-яка фізична особа, що має дієздатність та правоздатність для укладання подібних договорів за законодавством України та за умови виконання вимог п.2 та п.7 Договору (акцептування),  що надалі іменується «Замовник» з іншої сторони, уклали цей Договір на наступних умовах.

 1. Оферта Договору  починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет на інтернет-сайті balance-yoga.com.ua  і діє до моменту відзиву або зміни оферти  Виконавцем.
 2. Договір є публічним договором згідно зі ст. 633 Цивільного кодексу України, та беззастережне прийняття умов Договору, а саме 100% попередня оплата послуги будь-яким способом відповідно до п.7 Договору, вважається акцептом даного Договору між Замовником та Виконавцем і  засвідчує факт його укладання.
 3. Виконавець зобов’язується надати Замовнику інформаційні послуги з приводу  навчання йозі на умовах цього Договору (далі також за текстом – «послуги»), а Замовник, зобов’язується прийняти надані послуги та своєчасно оплатити їх вартість на умовах цього Договору.
 4. Загальна вартість послуги та умови її надання по всім тарифним планам, видам абонементів або видам послуг, що надаються (далі за текстом все разом або окремо іменуються – «тарифний план»),  встановлюється Виконавцем  в односторонньому порядку шляхом розміщення інформації про них на своєму інтернет-сайті на цій сторінці.   Встановлена вартість і умови надання послуг діють до наступної зміни, а також протягом всього періоду, що передплачений Замовником.
 5. Послуги надаються шляхом надання авторизованому користувачеві доступу до прихованого змісту сайту.
 6. Умови надання послуг.

Строк користування сайтом та інші умови  залежать від тарифного  плану, обраного та передплаченого  Замовником.

Дата початку надання послуг — не пізніше ніж 1 календарний день  після дати оплати послуг Замовником, якщо інші умови не передбачені тарифним планом.

 • Платежі за послуги здійснюються у готівкові формі за реквізитами Виконавця.  Оплата повинна бути здійснена до дати початку надання послуг.
 • Платежі за послуги підлягають поверненню Замовнику лише у разі невиконання цього Договору Виконавцем.
 • Платіж не підлягає поверненню у  разі  спливу терміну дії надання послуг за певним тарифним планом, якщо Замовник з будь-яких причин  не скористався послугами Виконавця у встановлений термін надання послуг.
 • Виконавець зобов’язується надати послуги якісно та в повному обсязі.
 • Виконавець  має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити надання послуг у випадку невиконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором, в тому числі у випадку порушення строків оплати, а також у випадку порушення Замовником  Умов користування сайтом, відмови Замовника отримувати послуги.
 • Замовник  зобов’язується своєчасно оплатити послуги.
 • Замовник повинен дотримуватись Умов користування сайтом, зокрема з приводу дотримання авторських прав.
 • Забороняється будь-яке інше, окрім особистого використання матеріалів та інформації, що Замовник отримує за цим Договором. Зокрема, забороняється будь-яке  комерційне чи суспільне, у тому числі безоплатне, поширення  матеріалів  та інформації,  що отримані за цим Договором.  Для отримання прав та ліцензії на таке використання матеріалів слід звернутися до Виконавця за отримання  письмового дозволу.
 • Замовник має право отримати від Виконавця актуальну інформацію щодо опису програм, що входять до певного тарифного плану.  Актуальну інформацію щодо діяльності Виконавця Замовник має право отримати на інтернет-сайті balance-yoga.com.ua.
 • Замовник гарантує, що не має протипоказань за станом здоров’я для отримання послуг від Виконавця. Замовник використовує будь-яку інформацію надану Виконавцем на власний ризик.
 • Замовник підтверджує і гарантує, що обраний ним вид послуги ґрунтується на його свідомому волевиявленні та знанні стану і можливостей свого організму, відповідає його віку, стану здоров’я та фізичному розвитку і що у нього відсутні будь-які перешкоди (заборони) для користування такими видами послуг.
 • Виконавець заявляє що надає послуги за цим договором в освітніх інформаційних  цілях.
 • Виконавець не надає професійні медичні консультації та рекомендації , діагностика та лікування, і Замовник розуміє це.
 • Виконавець не несе відповідальність за будь-які пошкодження, отримані Замовником під час використання інформації чи матеріалів, наданих за цим Договором Виконавцем.
 • Перед початком використання інформації чи матеріалів, наданих за цим Договором Виконавцем, Замовник повинен проконсультуватись зі своїм лікарем чи іншим медичним працівником або іншим спеціалістом у сфері охорони здоров’я щодо можливості їх використання.
 • У разі погіршення стану здоров’я під час використання інформації чи матеріалів, наданих за цим Договором Виконавцем, Замовник зобов’язаний зупинитися у такому використанні та має звернутися до лікаря.
 • За невиконання чи неналежне виконання цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та положень цього Договору.
 • У разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони приймуть усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів заінтересована Сторона звертається до суду згідно з чинним законодавством України.
 • Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, епідемія, страйк, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за послуги, надані до їх виникнення та відмови Виконавця від надання послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.
 • Сторони дають один одному згоду на збір, обробку, зберігання та використання  персональних даних, які стають відомими їм у зв’язку з укладенням цього Договору, в межах, в яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.

Замовник надає Виконавцю згоду на збір, обробку, зберігання та використання  наступних персональних даних: прізвище, ім’я та по-батькові, адреса електронної пошти, номер телефону, посилання на публічні профілі в соціальних мережах (у разі використання їх для авторизації на сайті) в межах, в яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України, з метою надання інформаційних та освітніх послуг за Договором, ведення переліку замовників послуг, надання запитуваної Замовником інформації, надання інформації про діяльність Виконавця, для повідомлення Замовника про інші продукти та послуги Виконавця.

Виконавець не має права передавати зазначену вище інформацію  третім особам, окрім випадків прямо зазначених у законодавстві України.

Термін зберігання персональних даних — весь час дії Договору між сторонами та 1 календарний рік після припинення виконання послуг за цим Договором між сторонами.

Відомості про Виконавця:

ФОП Малиновська Валентина Володимирівна.
Місцезнаходження: 61054, Україна, 61054, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, будинок 30
Код за ЄДРПОУ 2783915887

Відомості про Замовника зазначені в Реєстраційній формі.